Polityka Prywatności

Komputery-Nurkowe.pl całkowicie zobowiązuje się do wypełniania hiszpańskich i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych o charakterze osobowym i gwarantuje wypełnianie przedstawionych obowiązków, jak i stosowanie środków zabezpieczających przedstawionych w Ogólnym Rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) (UE) 2016/679 i w Ustawie Organicznej 3/2018, z 5 grudnia, o ochronie danych i praw cyfrowych (LOPD y GDD, poniżej LOPD).

Zgodnie z tymi przepisami informujemy, że korzystanie z naszej strony internetowej może wymagać udostępnienia danych osobowych, za pomocą formularzy rejestrowych lub kontaktowych, lub za pomocą przesłanych emaili i że będą one przedmiotem przetwarzania przez Komputery-Nurkowe.pl. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest:

 • Nazwa Podmiotu: Anna Pytasz
 • Nazwa handlowa: Komputery-Nurkowe.pl
 • NIP: Y1922086J
 • Siedziba przedsiębiorstwa:  c/ Chasna 2, Edf. Costa Sol local 1, 38630 Costa del Silencio, Arona, Hiszpania
 • Telefon: +48 669 392 699
 • E-mail: [email protected]

Uzyskiwanie i Przetwarzanie Danych Osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące jednej osoby: imię, email, adres zamieszkania, telefon, NIP/Numer NIE… Dodatkowo, kiedy Użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, z powód technicznych określona informacja taka jak adres IP przydzielony przez dostawcę dostępu do Internetu magazynuje się automatycznie.

Komputery-Nurkowe.pl, jako podmiot odpowiedzialny za Przetwarzanie, jest zobowiązany do informowania Użytkowników swojej strony internetowej odnośnie zbierania danych o charakterze osobowym, które mogą być pobrane za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez wypełnienie formularzy zawartych na niniejszej stronie.

Będą pobierane tylko dane niezbędne do wykonania postanowień umowy lub mające na celu udzielenie właściwej odpowiedzi na wniosek skierowany przez Użytkownika. Uzyskane dane są identyfikujące i stanowią minimum niezbędne pozwalające na wykonywanie przedmiotowej aktywności. W żadnej sytuacji nie będą pobierane dane szczególnie chronione. W żadnym przypadku uzyskane dane nie będą służyły innym celom, niż te dla których zostały pobrane.

Formularze rejestrowe/rejestracja klienta

Cel:

 • Zarządzanie rejestracją na naszej stronie internetowej.
 • Zarządzanie zrealizowanymi zakupami.
 • Dostarczanie informacji dotyczących przetwarzania i stanu zamówień.
 • Rejestracja historii zamówień dokonanych na naszej stronie internetowej.
 • Zarządzanie komentarzami i ich zawartością.
 • Wysyłanie zawiadomień drogą mailową i/lub przez telefon, w celu poinformowania Użytkownika o możliwych przeszkodach, błędach, problemach i / lub stanie zamówień.

Zalegalizowanie:

Podstawą prawną, która legalizuje przetwarzane danych jest wykonanie umowy.

Cesja danych:

Komputery-Nurkowe.pl nie dokona cesji twoich danych żadnemu podmiotowi trzeciemu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem lub kiedy świadczenie usług będzie wymagać stosunku umownego z Podmiotem odpowiedzialnym za Przetwarzanie. W ten oto sposób, Użytkownik akceptuje, że niektóre dane osobowe, które zostały zebrane, będą udostępnione Podmiotom Odpowiedzialnym za Przetwarzanie (platformy płatnicze, zarządzanie, pośrednicy, itd.), wówczas, gdy będzie to konieczne dla skutecznego wykonania zakontraktowanej usługi lub nabytego produktu. Użytkownik również akceptuje, że jakaś usługa, w całości lub częściowo może zostać zlecona innym osobom lub przedsiębiorcom, które będą uznane za Podmioty Odpowiedzialne za Przetwarzanie danych, z którymi uzgodniono umowę o poufności, które przyłączyły się do polityki prywatności, przedstawionej we właściwym miejscu strony internetowej. Użytkownik może sprzeciwić się cesji jego danych osobowych Podmiotom odpowiedzialnym za Przetwarzanie Danych, w formie podpisanego wniosku, za pośrednictwem któregokolwiek ze środków powyżej wskazanych.

Poza tym, w niezbędnych sytuacjach dane Klienta będą mogły zostać przekazane określonym organom, w myśl wypełnienia obowiązku prawnego: Hiszpańska Izba Skarbowa, instytucje bankowe, Inspekcja Pracy, itd.

Niepełnoletni

Z niniejszej strony będą mogły korzystać osoby powyżej 14 roku życia. Zgodnie z ustawą o ochronie Danych Osobowych i gwarancji praw cyfrowych LOPD i GDD, w przypadku osób poniżej 14 roku życia, warunkiem obowiązkowym będzie zgoda rodziców lub opiekunów, po to by ich dane osobowe mogły być przetwarzane.

Rejestr Użytkowników

Kiedy Użytkownik dokonuje rejestracji za pomocą stosownego formularza, informacje, które zbieramy zawierają:

 • Imię i nazwisko
 • Adres email
 • Telefon
 • Adres wysyłki
 • Adres IP
 • Nazwa Użytkownika/Hasło

Poza tym Użytkownik powinien zaakceptować warunki. Hasło zależy od Użytkownika. Nie ulega przedawnieniu. Żeby odzyskać hasło Użytkownik musi wypełnić specjalny formularz i wprowadzić swój email.

Po zarejestrowaniu się Użytkownik ma dostęp do prywatnego panelu, w którym będzie mógł zobaczyć zawartość, rejestr dokonanych zakupów itd. Również będzie mógł zarządzać opcjami konta, takimi jak hasło lub dane Użytkownika.

Użytkownik może otrzymywać następujące powiadomienia:

 • Rejestracja na platformie (email zatwierdzający konto).
 • Dokonując zakupów, powiadomienia takie jak potwierdzenie dokonania zakupów, szczególne zdarzenia, zrealizowane wysyłki, itd.
 • Użytkownik otrzymuje newsletter sklepu, jeśli zapisał się do niego, z którego będzie mógł się wypisać w swoim panelu Użytkownika i w linkach umieszczonych w stopce newslettera.
 • O odzyskaniu hasła.

W Komputery-Nurkowe.pl zablokujemy konto Użytkownika, jeśli dokona czynów podejrzanych lub oszukańczych. Konta Użytkowników nie są usuwane z powodu zaprzestania używania. Żeby usunąć konto, Użytkownik powinien tego zażądać za pośrednictwem panelu Użytkownika lub kontaktując się z nami.

Środki bezpieczeństwa

Informuje się Użytkowników niniejszej strony internetowej, że Komputery-Nurkowe.pl zastosowało zabezpieczające środki techniczne, organizacyjne i zabezpieczające, które są w naszym zasięgu w celu zabezpieczenia przed utratą danych, złym użyciem, zakłóceniem, nie upoważnionym dostępem i ich kradzieżą. Środki te gwarantują poufność, integralność i jakość informacji w niej zawartej, zgodnie z treścią obowiązującej normy dotyczącej ochrony danych osobowych. Dane osobowe, które są zebranie w formularzach, będą przetwarzane jedynie przez personel Komputery-Nurkowe.pl lub przez Podmioty wyznaczone do Przetwarzania Danych.

Strona internetowa Komputery-Nurkowe.pl posiada również szyfrowanie SSL, które pozwala Użytkownikowi na bezpieczne przesyłanie danych osobowych za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub rejestru strony internetowej.

Prawdziwość danych

Użytkownik oświadcza, że wszystkie udostępnione dane są prawdziwe i poprawne, i że zobowiązuje się do ich aktualizowania. Użytkownik odpowiada za wiarygodność swoich danych i będzie jedynym podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie konflikty i spory, które mogą wyniknąć z nieprawdziwości tych danych. Po to, żebyśmy mogli utrzymać aktualne dane osobowe Użytkownik poinformuje Komputery-Nurkowe.pl o wszelkich zmianach ich dotyczących.

Prawa Użytkownika

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych o charakterze Osobowym i GDD oraz RODO udziela się podmiotom zainteresowanym serię praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W tym celu użytkownik powinien zwrócić się, załączając dokumentację, która potwierdzi jego tożsamość (dowód osobisty lub paszport), na adres poczty internetowej [email protected], lub za pomocą pisma przesłanego na adres, które znajduje się w naszej Informacji prawnej. Owe zawiadomienie musi zawierać następującą informacje: imię i nazwisko Użytkownika, wniosek, adres i dane potwierdzające.

Korzystanie z praw może zostać zrealizowane przez samego Użytkownika. Niemniej jednak z praw tych może skorzystać osoba upoważniona w charakterze przedstawiciela prawnego Użytkownika, po dostarczeniu dokumentacji, która potwierdzi wspomnianą reprezentację.

Użytkownik może zażądać skorzystania z następujących praw:

 • Prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które jest prawem do otrzymania informacji odnośnie danych własnych o charakterze osobowym, które są przedmiotem przetwarzania, w celu przetwarzania danych, jak również informację dotyczącą pochodzenie tych danych i zawiadomień dokonanych lub w nich przewidzianych.
 • Prawo do żądania ich poprawienia, w przypadku, gdyby dane osobowe były niepoprawne lub niedokładne, lub prawo do ich usunięcia, gdyby były nieodpowiednie lub nadmierne.
 • Prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, w takim przypadku będą one przechowywane tylko przez Komputery-Nurkowe.pl i będą to dane ściśle niezbędne z wykonywanymi czynnościami i ochroną reklamacji.
 • Prawo do sprzeciwiania się przetwarzaniu: dotyczy prawa osoby zainteresowanej do nie realizowania przetwarzania jej danych osobowych lub rezygnacji przy założeniu, że nie będzie niezbędne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, dla celów przetwarzania kartotek związanych z prospektami handlowymi lub takich, które miałyby dotyczyć podjęcia decyzji względem zainteresowanego i jedynie opartych na automatycznym przetwarzaniu jego danych, za wyjątkiem uzasadnionych powodów lub wykonywania obowiązkowych czynności lub ochrony ewentualnych reklamacji podczas, których będzie trzeba je przetwarzać.
 • Prawo do przenoszenia danych: w przypadku, gdyby Użytkownik chciał, żeby jego dane były przetwarzane przez inne przedsiębiorstwo, Komputery-Nurkowe.pl udostępni przeniesienie tych danych w formacie przenośnym.

W przypadku wyrażenia zgody na którykolwiek z celów szczególnych, Użytkownik ma prawo do odwołania zgody w jakimkolwiek momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania danych opartego na zgodzie udzielonej uprzednio do jej odwołania.

Zastrzegamy sobie prawo do skorzystania ze wszystkich praw w terminie maksymalnym ustalonym na okres 10 dni kalendarzowych.

Jeśli Użytkownik uznaje, że jest problem z formą z jaką Komputery-Nurkowe.pl przetwarza jego dane, może zwrócić się z reklamacją do osoby Odpowiedzialnej za Bezpieczeństwo lub do innego podmiotu odpowiedzialnego za ochronę danych, może to być Hiszpańska Agencja Danych Osobowych jako instytucja właściwa w Hiszpanii.

Przechowywanie danych

Dane o charakterze osobowym Użytkowników, którzy skorzystają z formularza kontaktowego lub, którzy wyślą nam email z żądaniem informacji będą przetwarzane przez okres, który jest niezbędny do udzielenia odpowiedzi na żądaną informację lub do momentu odwołania udzielonej zgody.

Dane o charakterze osobowym Klienta będą przetwarzane, aż do zakończenia relacji wynikającej z umowy. Okres przechowywania danych osobowych będzie minimalny i będzie mógł wynieść do:

 • 4 lat: Ustawa o Naruszeniach i Sankcjach w Porządku Społecznych (zobowiązanie w zakresie członkostwa, rejestracji, wyrejestrowania, wyceny, płatności wynagrodzenia…); Artykuły 66 i sig. Generalna Ustawa Skarbowa (księgi rachunkowe…)
 • 5 lat: Art. 1964 Kodeksu Cywilnego (działania osobiste bez szczególnego terminu)
 • 6 lat: Art. 30 Kodeksu Cywilnego (księgi rachunkowe, faktury…)
 • 10 lat: Art. 25 Ustawy o Zapobieganiu Prania Brudnych Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu.
 • Bez terminu: dane anonimowe.

Z innej strony, dane Użytkowników, którzy zarejestrowali się w biuletynie lub newsletterze będą przechowywane w terminie nieoznaczonym, aż do momentu odwołania udzielonej zgody.

Międzynarodowe Przekazywanie Danych

Komputery-Nurkowe.pl korzysta z usług serwisu przesyłania wiadomości Mailchimp z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Użytkownik, zawsze, gdy jest to niezbędne, wyraża w sposób wyraźny i niedwuznaczny swoją zgodę na przetwarzanie ich danych i na ich międzynarodowe przekazywanie do przedsiębiorstwa świadczącego te usługi.

Poufność

Informacja dostarczona przez Użytkownika będzie miała, w każdym przypadku, charakter poufny, i nie będzie mogła być używana do innych celów, niż te tutaj opisane. Komputery-Nurkowe.pl zobowiązuje się do nie rozpowszechniania, ani do nie udostępniania informacji o roszczeniach Użytkowników, ich powodach do wnioskowania o wsparcie lub czas trwania relacji.

Shopping cart
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping